Våre fokusområder

Elektrobransjen spiller en viktig rolle, og kan påvirke reduserte klimagassutslipp, både direkte og indirekte. Bedret bærekraft, redusert CO2 avtrykk, redusert energibruk, økt fleksibilitet og «smarte funksjoner» er et krav som må svares opp i vår bransje. Men elektrobransjen kan også bidra til måloppnåelse innen flere av områdene i FNs bærekraftsstrategi.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Vår overordnede hensikt med bærekraft er å legge til rette for å redusere klimaendringene.

  • Med målrettet arbeid innen bærekraft sikrer vi lønnsomhet og styrker vår konkurranseevne
  • Vi tilstreber at innkjøp, prosesser og arbeidsmåter gir lavest mulig fotavtrykk over tid, noe som setter krav til rasjonelt og effektivt arbeid
  • Ansatte har et ansvar for å sette seg inn i, og delta aktivt i bedriftens fokusområder
  • Ledelsen skal bruke vår bærekraftsstrategi kontinuerlig, og jobbe med forbedring i egen bedrift og mot våre kunder

Hos våre kunder skal vi sørge for måloppnåelse ved å møte kunders forventninger til god kvalitet, med minimal miljøpåvirkning. Vi skal opplyse kunder og veilede dem til å velge miljøvennlige løsninger.

Vi tar vare på de eldre

Gjennom velferdsteknologi kan vi påvirke bedre helsetjenester og tidligvarsling. Dette vil gi bedre velferd og redusere behov for offentlige ressurser. Tilgjengelig teknologi kan sørge for at en oppnår god helse og livskvalitet hjemme.

FNs bærekraftsmål 3. God helse og livskvalitet

Vi skal trives og være trygge på jobb

Våre ansatte skal ha gode arbeidsforhold med mulighet til utvikling. Vi skal ivareta integrering og mangfold og sikre lik lønn for likt arbeid. Vi skal skape gode læringsmiljø for våre lærlinger. Vi skal skape grønn vekst som sikrer økonomisk lønnsomhet i lang tid.

FNs bærekraftsmål 5. Likestilling mellom kjønnene og 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal sørge for driftssikre og trygge anlegg

Kunder skal oppleve våre leveranser som driftssikre og trygge. Vi skal aktivt jobbe med innovasjonsarbeid for å tilby og utvikle effektive og lønnsomme installasjoner.

FNs bærekraftsmål 9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi sørger for at tilgjengelig energi brukes nyttig og øker andel fornybar energi

Vi skal aktivt jobbe med å redusere energibehov i bygg masser. Vi skal tilby overvåkning og energistyring som kan redusere det totale strømbehovet, og skal tilegne oss kompetanse på løsninger for effektiv energiflyt i og mellom bygg. Vi skal tilby fornybare energiløsninger på eksisterende bygg, og alle nye bygg vi installerer.

FNs bærekraftsmål 7. Ren energi til alle og 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi tar hensyn til miljøet

Vi skal sikre at avfall håndteres på en forsvarlig måte. Alle ansatte skal ta hensyn til miljøforhold ved innkjøp og anskaffelser av materiell, og vi skal sørge for en høy ressurseffektivitet på våre installasjoner.

FNs bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi er en bærekraftig arbeidsplass

Gjennom våre bærekraftsmål vil vi aktivt bidra med å ivareta rettigheter for våre arbeidere og redusere bedriftens fotavtrykk. Vi vil jobbe målrettet med å levere og prioritere arbeid som reduserer våre kunders fotavtrykk. Alle gjennomførte tiltak vil være avgjørende i det totale utklippsbildet.

FNs bærekraftsmål 13. Stoppe klimaendringene.

EL 24 kan ikke redde verden alene, men med økt fokus og oppfølging vil vi redusere vårt eget fotavtrykk, samtidig som vi gjennom våre ENØK segmenter bidrar til å redusere klimagassutslippene.